หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านโคกสว่าง หมู่ 7  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านโคกสว่าง หมู่ 7
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 16 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านโคกสว่างุ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/5461 ลว. 7 เม.ย. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ค่อนข้างสมบูณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน และเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10540 ลว 16 ก.ค.50
ผู้ตรวจสอบ : นายภาดา จึงวิโรจน์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมเป็นบางส่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าที่ชุมชนขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชนเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนจึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้ดำเนอนการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :