หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองสระใคร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองสระใคร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 16 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตำบลเชียงหวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสุมเส้า จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านหนองสระใคร (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/24098 ลว. 21 ธ.ค. 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน และเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10540 ลว 4ก.ค.50
ผู้ตรวจสอบ : นายภาดา จงวิโรจน์
สภาพป่า :
    เป้นป่าเต็งรังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าที่ชุมชนขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชนเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนจึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้ดำเนอนการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :