หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
เนื้อที่ : 1955 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
สถาพทั่วไป : ทะเล ป่าชายเลน และชายฝั่ง
หมู่บ้าน : ทุ่งหยีเพ็ง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/6914 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์
สภาพป่า :
    ป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสม พังกาหัวสุม จิกทะเล ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :