หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตาใกล้ หมู่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตาใกล้ หมู่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 161 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/1086 ลว.19 มกราคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายวรีะ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น เปื้อย ติ้ว พอก อาหล่าง ลำดวน เหียง ประดู่ รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :