หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านท่าตะคร้อเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านท่าตะคร้อเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 217 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นป่าพื้นราบและภูเขาเตี้ยๆ มีพันธุ์ไม้สมบูรณ์ เส้นทางคมนาคมสะดวก
หมู่บ้าน : ท่าตะคร้อเหนือ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/23883 ลว.23 ธ.ค.54
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ เช่น เต็ง รัง แดง และไม้เบญจพรรณอื่นๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :