หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบ้านหวด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบ้านหวด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 250 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ค่อยข้างราบดินร่วน เหนียว และดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์สูง
หมู่บ้าน : บ้านหวด (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10768
ผู้ตรวจสอบ : นายชานันท์ แก้วกล้า
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ความชื้นมาก มีไผ่ขนาดใหญ่กระจาบเต็มพื้นที่อย่างหนาแน่นมีไม้สมอพิภกและไม้สักเป็นไม้เด่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :