หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด บ้านหนองโก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด บ้านหนองโก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เนื้อที่ : 800 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
สถาพทั่วไป : ภูเขาสูง ความลาดเอียงประมาณ 20 องศา เป็นเขาหินปูน
หมู่บ้าน : บ้านซับกระโดน (หมู่ 6), บ้านซับน้อย (หมู่ 4), บ้านหนองโก (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2564
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/17212
ผู้ตรวจสอบ : นายสยาม สละ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรอนุญาตให้จัดทำป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/2674
ผู้ตรวจสอบ : นายกานดิษฐ์ สิงหากัน
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :