หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านทอนนาหมู  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านทอนนาหมู
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
เนื้อที่ : 140 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ สภาพดินเป็นดินทราย
หมู่บ้าน : บ้านทอนนาหมู (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/14433 ลว. 8 สิงหาคม 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายประกอบ ทองเส็ม
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีการปลูกต้นไม้เสริมกระจายเต็มพื้นที่มากมายหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรัษาป่า อนุรักษ์พื้นที่ป่าในรูปแบบป่าชุมชนของหมู่บ้าน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :