หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนหนองหิน-หนองโน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนหนองหิน-หนองโน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 564 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลาดเอียง ทิศตะวันออกมีโรงเรียนมัธยมสองครพิทยา และสถานีอนามัยสองคร ทิศใต้จะเป็นที่ทำการ อบต.หนองตะไก้ และพื้นที่ป่ามีการบุกรุกบางแปลง มี สปก.4-01 กระจายอยู่ประมาณ 100 ไร่
หมู่บ้าน : สองคร (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/25767 ลว.12 ต.ค. 2544
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการร่วมกันดูแลรักษาป่าแห่งนี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีการดูแลและจัดการให้ประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการตั้งกฎ กติกา และข้อบังคับใช้ป่ารวมทั้งแผนงานในการจัดการ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :