หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 181 ไร่ 0 งาน 87 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไสค่าย จ.นครศรีธรรมราช
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบดินร่วนปนทราย เป็นแหล่งน้ำลำธารตลอดปี
หมู่บ้าน : ไสเจาะป่า (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/3068 ลว 4 มีนาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ : นายศุภชัย พัฒภูมิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรม มีพันธุ์ไม้ เช่น กระถินเทพา ไผ่ เป็นจำนวนมากปะปนกัน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :