หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 168 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2550 ชื่อเจ้าของ : นายสวัสดิ์วงษ์ จิตโสภณ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
16-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายสวัสดิ์วงษ์ จิตโสภณ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
33-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : ไม่ทราบชื่อ
   ที่ตั้ง : ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายประสาน คำด้วย
   ที่ตั้ง : ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
100-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายชูชัย งามเชื้อชิต
   ที่ตั้ง : ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
40-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายชูชัย งามเชื้อชิต
   ที่ตั้ง : ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
45-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายชูชัย งามเชื้อชิต
   ที่ตั้ง : ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
-
2550 ชื่อเจ้าของ : นายประทีป ม.โกมลมาศ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
372-3-82
2550 ชื่อเจ้าของ : นายพิจิตร์ หนูหล้า
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-20.5
2550 ชื่อเจ้าของ : นายประพันธ์ อุดมการณ์
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-2-76
2550 ชื่อเจ้าของ : นายประทีป ม.โกมลมาศ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเอืื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
422-2-14
2550 ชื่อเจ้าของ : นายสม ไชยมุต
   ที่ตั้ง : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นางสม หมั่นตรอง
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายวร งามสม
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
13-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นางทรัพย์ประสาน สังข์ฉิม
   ที่ตั้ง : ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-3-20
2550 ชื่อเจ้าของ : นางอุดม แก้วดวงตา
   ที่ตั้ง : ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายอำนาจ อุดมการณ์
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-86
2550 ชื่อเจ้าของ : นายประมวล มีชื่อ
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
9-3-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายวันชัย สังข์ฉิม
   ที่ตั้ง : ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-2-38
2550 ชื่อเจ้าของ : นางลาวัลย์ มณีจักร
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
13-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายป๋า สุดหอม
   ที่ตั้ง : ต.นิตมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายคำหมื่น องคะเส
   ที่ตั้ง : ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
14-2-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายประพันธ์ อุดมการณ์
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-1
2550 ชื่อเจ้าของ : นายประพันธ์ อุดมการณ์
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-2-38
2550 ชื่อเจ้าของ : นางตอน หมั่นตรอง
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
11-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นางจิระพรรณ เครือสนิท
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายเผชิญ เมืองยศ
   ที่ตั้ง : ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-83
2550 ชื่อเจ้าของ : นายพิสิษฐ์ ไชยวังราษฎร์
   ที่ตั้ง : ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นางสุนี ยอดกันทา
   ที่ตั้ง : ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
16-3-0
2550 ชื่อเจ้าของ : นายน้อย มณีวรรณ
   ที่ตั้ง : ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-2-0
123456
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :