หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 554 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2559 ชื่อเจ้าของ : นางสมพร คามพินิจ
   ที่ตั้ง : ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2559 ชื่อเจ้าของ : นางสมพร คามพินิจ
   ที่ตั้ง : ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2559 ชื่อเจ้าของ : นางสมพร คามพินิจ
   ที่ตั้ง : ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2559 ชื่อเจ้าของ : นางสมพร คามพินิจ
   ที่ตั้ง : ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2559 ชื่อเจ้าของ : นายจำเนียร มากศรี
   ที่ตั้ง : ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-3-29
2559 ชื่อเจ้าของ : นางมาลี เลือนวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-3-33
2559 ชื่อเจ้าของ : นางนิยม อินทร์สง่า
   ที่ตั้ง : ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
19-0-26
2559 ชื่อเจ้าของ : นางลำพูล เพ็ชรรัตน์
   ที่ตั้ง : ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
8-1-82
2559 ชื่อเจ้าของ : นางสุนทร แก้วเต่า
   ที่ตั้ง : ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
9-3-21
2559 ชื่อเจ้าของ : นายเอิบ เกิดแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
22-2-74
2559 ชื่อเจ้าของ : นาบรรเทิง เทียนชัย
   ที่ตั้ง : ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
26-1-24
2559 ชื่อเจ้าของ : นางเรณู สังข์เต็ม
   ที่ตั้ง : ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-0
2559 ชื่อเจ้าของ : นายสุธีร์ เทียนชัย
   ที่ตั้ง : ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
17-0-0
2559 ชื่อเจ้าของ : นางภิรมย์ เทียนชัย
   ที่ตั้ง : ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
12-0-0
2559 ชื่อเจ้าของ : นางประทิน คุ้มครอง
   ที่ตั้ง : ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
11-1-0
2559 ชื่อเจ้าของ : นางยี้ บรรทัพ
   ที่ตั้ง : ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-2-0
2559 ชื่อเจ้าของ : นางศุภลักษณ์ บุญนาค
   ที่ตั้ง : ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
29-2-36
2559 ชื่อเจ้าของ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.- จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
-
2559 ชื่อเจ้าของ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.- จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
-
2559 ชื่อเจ้าของ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.- จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
-
2559 ชื่อเจ้าของ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.- จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
-
2559 ชื่อเจ้าของ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.- จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
-
2559 ชื่อเจ้าของ : นางเรือนคำ ยศตะมะ
   ที่ตั้ง : ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
4-3-77
2559 ชื่อเจ้าของ : นายสุรศักดิ์ ยานุ
   ที่ตั้ง : ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
6-0-74
2559 ชื่อเจ้าของ : นางสาวทองพิน ปาลจาเร
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
9-0-98
2559 ชื่อเจ้าของ : นางเพ็ญศรี ภูก่ำ
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
3-3-52
2559 ชื่อเจ้าของ : นายสายัณห์ บุตรดี
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
4-3-35
2559 ชื่อเจ้าของ : นางเรือนคำ วงศ์วรรณ
   ที่ตั้ง : ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
2-3-65
2559 ชื่อเจ้าของ : นายอิ่นแก้ว วงค์วารห้อย
   ที่ตั้ง : ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
3-0-89
2559 ชื่อเจ้าของ : นางหลั่น เครือติ๊บ
   ที่ตั้ง : ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
   ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
2-2-33
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :