หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 7675 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2562 ชื่อเจ้าของ : นางจันทพร เที่ยงธรรม
   ที่ตั้ง : ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางประฐม จันปัดถา แปลง 2
   ที่ตั้ง : ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
12-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : พระอธิการสุพล แซ่ฮ้อ
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
9-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายเกียรธิฉัตร โพธิ์ธนธรรม
   ที่ตั้ง : ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายเจริญ ตุ๊ดบาง
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายสมบูรณ์ กันตา
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางบัวเขียว ปากูล
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางระยับ วงษ์ด่อน
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายสมพงษ์ สุขคง
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายสยาม ศรีมหาไชย
   ที่ตั้ง : ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายสยาม ศรีมหาไชย
   ที่ตั้ง : ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางฉวิกาญจน์ แก้วประเสริฐ
   ที่ตั้ง : ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางอุบล เอ็กกิมันน์
   ที่ตั้ง : ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางบุญ มาลัย
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางสมหมาย ไชยปัน
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
20-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายเถื่อน ทนก้อนดี
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางอุบล เอ็กกิมันน์
   ที่ตั้ง : ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางซัน มาชาวป่า
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางอุบล เอ็กกิมันน์
   ที่ตั้ง : ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายเชียร เรือนสอน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
8-1-71
2562 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสุพชยาฌ์ นามสาม
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
0-2-13
2562 ชื่อเจ้าของ : นายเทวรรณ์ นามวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
3-2-50
2562 ชื่อเจ้าของ : นายวัฒนา แซ่ชื้อ
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายณรงศักดิ์ คำมี
   ที่ตั้ง : ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
23-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายเขียว ก้อนคำ
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
18-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายน้อย ก้อนคำ
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
21-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายสุระพล วงษาบุตร
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
3-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางฉวิกาญจน์ แก้วประเสริฐ
   ที่ตั้ง : ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
18-2-7
2562 ชื่อเจ้าของ : นางกุหลาบ สาวงษ์นาม
   ที่ตั้ง : ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
13-2-10
2562 ชื่อเจ้าของ : นางทัศนีย์ โชควิทยานุกุล
   ที่ตั้ง : ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :