หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 3709 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2563 ชื่อเจ้าของ : นางประภา แต้รัตนตรัย
   ที่ตั้ง : ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
25-0-0
2563 ชื่อเจ้าของ : นายวีรวิทย์ พูลเกษม
   ที่ตั้ง : ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
32-3-43
2563 ชื่อเจ้าของ : ร.ต.ต.จง ผิวขาว
   ที่ตั้ง : ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
3-2-79
2563 ชื่อเจ้าของ : นายอำพร แพทย์ศาสตร์
   ที่ตั้ง : ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
12-2-10
2563 ชื่อเจ้าของ : ร.ต.ต.จงดี ผิวขาว
   ที่ตั้ง : ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-2-79
2563 ชื่อเจ้าของ : นางสาวประยูร เสมสุข
   ที่ตั้ง : ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
0-3-50
2563 ชื่อเจ้าของ : นายณัฐพงษ์ หลี่จินดา
   ที่ตั้ง : ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-2-20
2563 ชื่อเจ้าของ : นางซิ้น โชติสิงห์
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-2-36
2563 ชื่อเจ้าของ : นางจิรภัทร์ คุณะแสน แปลงที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-3-7
2563 ชื่อเจ้าของ : นางจิรภัทร์ คุณะแสน แปลงที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-0-30
2563 ชื่อเจ้าของ : นางจิรภัทร์ คุณะแสน แปลงที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-1-27
2563 ชื่อเจ้าของ : นางจิรภัทร์ คุณะแสน แปลงที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-2-7
2563 ชื่อเจ้าของ : นายวิรัตน์ โรจนรุณ
   ที่ตั้ง : ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
21-0-78
2563 ชื่อเจ้าของ : นางลำไพ วังทะพันธ์ แปลงที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-2-77
2563 ชื่อเจ้าของ : นางลำไพ วังทะพันธ์ แปลงที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-1-17
2563 ชื่อเจ้าของ : นางเจือจันทร์ ตันลา
   ที่ตั้ง : ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-3-79
2563 ชื่อเจ้าของ : นายวิรัตน์ ราชพัฒน์
   ที่ตั้ง : ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-1-94
2563 ชื่อเจ้าของ : นางสีสมัย อาจแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
18-1-88
2563 ชื่อเจ้าของ : นางศุภมาศ พิลาวรรณ
   ที่ตั้ง : ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
11-1-44
2563 ชื่อเจ้าของ : นายหลี กันพนม
   ที่ตั้ง : ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
35-2-0
2563 ชื่อเจ้าของ : นายมุน ชาคำรุณ
   ที่ตั้ง : ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-79
2563 ชื่อเจ้าของ : นายมนกฤช ดงเจริญ
   ที่ตั้ง : ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2563 ชื่อเจ้าของ : นางสาวประยูร เสมสุข
   ที่ตั้ง : ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
0-3-50
2563 ชื่อเจ้าของ : นางบัวสีลำ สุพรมอินทร์
   ที่ตั้ง : ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
24-2-39
2563 ชื่อเจ้าของ : นายธฤตฑัส หนูเขียว
   ที่ตั้ง : ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2563 ชื่อเจ้าของ : นางรุจิรา แก้วยัง
   ที่ตั้ง : ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-1-10.4
2563 ชื่อเจ้าของ : นายรุ่งฟ้า สุขหล่อ
   ที่ตั้ง : ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
0-1-37
2563 ชื่อเจ้าของ : นายเสกสันต์ ลอมแปลง
   ที่ตั้ง : ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-3-95
2563 ชื่อเจ้าของ : นายดิเรก พยัคฆ์เดช
   ที่ตั้ง : ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-2-3
2563 ชื่อเจ้าของ : นางเบณจา เหมือนมี
   ที่ตั้ง : ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :