หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 27 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2554 ชื่อเจ้าของ : นายวิเชียร เทพรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(ศสส.)
10-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวธราภัทร แม้นศรี
   ที่ตั้ง : ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวพัชรวัลย์ ชัยจรัสสิริ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
50-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายวิเชียร ชุ่มชวย
   ที่ตั้ง : ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวทิพวัลย์ แม้นศรี
   ที่ตั้ง : ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสมชาย บุญสันต์
   ที่ตั้ง : ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสมชาย บุญสันต์
   ที่ตั้ง : ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางกัลยา อินทร์โต
   ที่ตั้ง : ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางปภาดา สุขะชีวานนท์
   ที่ตั้ง : ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
6-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสุคต แจ้งประเสริฐ
   ที่ตั้ง : ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
15-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางระย้า ธานีนพวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางระย้า ธานีนพวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายจิราวัฒน์ ใจสำราญ
   ที่ตั้ง : ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายจำเนียร มากประมูล
   ที่ตั้ง : ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางระย้า ธานีนพวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายเสรี คำคติ
   ที่ตั้ง : ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : วรรณา มาลัยวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายวรุณ ทองเสริม
   ที่ตั้ง : ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
6-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางบุญเรือง ฤกษ์ดี
   ที่ตั้ง : ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
11-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายพยัพ แก่นมะสังข์
   ที่ตั้ง : ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางจำลอง ก่อเกิด
   ที่ตั้ง : ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
7-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางภารินี โยธามาตย์
   ที่ตั้ง : ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : บุญเสริม เจริญจั่น
   ที่ตั้ง : ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
3-0-0
2563 ชื่อเจ้าของ : นายจำเนียร มากประมูล
   ที่ตั้ง : ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2563 ชื่อเจ้าของ : นางพิม คุณยินดี
   ที่ตั้ง : ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
4-0-0
2563 ชื่อเจ้าของ : นางสุรีรัตน์ แสงอำนาจเจริญ
   ที่ตั้ง : ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
7-0-0
2563 ชื่อเจ้าของ : นายจิราวัฒน์ ใจสำราญ
   ที่ตั้ง : ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :