หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 105 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2555 ชื่อเจ้าของ : นางสุนีย์ มงคลบริรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางฉลวย เชื้อวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายนิยุตม์ นิมยมสิทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางกิมเลี้ยง สาครน้อย
   ที่ตั้ง : ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
11-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายปัญญาพล ธรรมสาโรช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
12-1-43
2556 ชื่อเจ้าของ : นางจิราภา เอี่ยมศิลา
   ที่ตั้ง : ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
30-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายทรงชัย ปัญจวัฒนกุล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
49-1-11
2557 ชื่อเจ้าของ : นายทรงพล ปัญจวัฒนกูล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
44-0-11
2557 ชื่อเจ้าของ : นายโยธิน ปัญจวัฒนกูล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
49-0-64
2555 ชื่อเจ้าของ : นางพัชรณี เตชะหรูวิจิตร์
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
12-1-90
2555 ชื่อเจ้าของ : นางสุชาดา ผ่องไพศาลเสรี
   ที่ตั้ง : ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-2-3
2555 ชื่อเจ้าของ : นางชนาพร สิงห์โตทอง
   ที่ตั้ง : ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายชาญชัย ผ่องไพศาลเสรี
   ที่ตั้ง : ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-2-6
2555 ชื่อเจ้าของ : นางฉลวย เชื้อวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
46-2-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายนิยุตม์ นิมยมสิทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
42-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายวิวัฒน์ เพ็ชรัตน์
   ที่ตั้ง : ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
16-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายกลิน มีบรรจง
   ที่ตั้ง : ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
21-1-69
2556 ชื่อเจ้าของ : นายคำนึง แก้วตระกูลโชติ
   ที่ตั้ง : ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
35-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางตุ้มทิพย์ แสงรุจิ
   ที่ตั้ง : ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
31-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายธำรงค์ เนื่องจำนงค์
   ที่ตั้ง : ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
36-2-24
2557 ชื่อเจ้าของ : นางภุมมาลี สิงห์ทอง
   ที่ตั้ง : ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
15-1-56
2557 ชื่อเจ้าของ : นางระวิง ชะเอม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
11-0-40
2556 ชื่อเจ้าของ : บริษัท เจริญธาร จำกัด
   ที่ตั้ง : ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
186-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายทรงพล ปัญจวัฒนกูล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
44-0-11
2556 ชื่อเจ้าของ : นายปัญญาพล ธรรมสาโรช
   ที่ตั้ง : ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
8-0-74
2557 ชื่อเจ้าของ : นายสาธิต ปัญจวัฒนกูล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
49-3-11
2556 ชื่อเจ้าของ : นายกวย ฮ้อเจริญ
   ที่ตั้ง : ต.ท่าบุญมี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
12-1-88
2559 ชื่อเจ้าของ : นางสุชาดา ผ่องไพศาลเสรี
   ที่ตั้ง : ต.ตำบลตะเคี้ยนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-2-3
2559 ชื่อเจ้าของ : นายชาญชัย ผ่องไพศาลเสรี
   ที่ตั้ง : ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-2-6
2555 ชื่อเจ้าของ : นายกล้า อินบริบูรณ์
   ที่ตั้ง : ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
36-3-94
1234
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :