หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 246 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2554 ชื่อเจ้าของ : นางสุจิตรา ช่วยรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางอรพงศ์ เกื้อกูล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
13-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายประสพ ผลอินทร์
   ที่ตั้ง : ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายประเสริฐ เกิดสุข
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
8-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายบุญทรักษ์ ตรัสศิริ
   ที่ตั้ง : ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-2-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายมานะ เลขามาส
   ที่ตั้ง : ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-2-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสมบูรณ์ สินโต
   ที่ตั้ง : ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายชวน ศรีงาม
   ที่ตั้ง : ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-2-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางแก้ว แก้วศรีสด
   ที่ตั้ง : ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
19-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายหร้อเฉด ชาติไทย
   ที่ตั้ง : ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-2-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางสาวอรกัสญา กะสิรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-2-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายประชิต ชูเมือง
   ที่ตั้ง : ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายเขิม คงศิริ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางจรรยา พลเพชร
   ที่ตั้ง : ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายสาโรจน์ สว่างดวงพัตรา (โดยนางมาลี สว่างดวงพัตรา)
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายเกษม สุทธางกูร
   ที่ตั้ง : ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
12-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางอรพงศ์ เกื้อกูล
   ที่ตั้ง : ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
13-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายฮวด เอ่งฉ้วน
   ที่ตั้ง : ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
8-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายบุญส่ง พุทธรักษ์วงศ์
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายน่าฝี กาหลง
   ที่ตั้ง : ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : ว่าที่ ร.ต.ธีรวรรณ รักทอง
   ที่ตั้ง : ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสหัส ฮ่อบุตร
   ที่ตั้ง : ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายประเสริฐ ภูมิภมร
   ที่ตั้ง : ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
34-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายเแลียว สมโภช
   ที่ตั้ง : ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
12-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายขจร ไหวพริบ
   ที่ตั้ง : ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
8-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางมัตดาลีย๊ะ พยายาม
   ที่ตั้ง : ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายชวน ศรีงาม
   ที่ตั้ง : ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-2-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณพฤกษ์
   ที่ตั้ง : ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
30-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณพฤกษ์
   ที่ตั้ง : ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
20-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายสมบูรณ์ ทองด้วง
   ที่ตั้ง : ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
123456789
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :