หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 108 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2554 ชื่อเจ้าของ : นายสมโชค งานทวี
   ที่ตั้ง : ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายสุทิน เทพบุตร
   ที่ตั้ง : ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
18-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายพูนสุข ชูปาน
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
13-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง
   ที่ตั้ง : ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายกิิจจา หงอกุล
   ที่ตั้ง : ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายเรศ เดชธราดล
   ที่ตั้ง : ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
60-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางวรรณี โพธิ์ปัตย์
   ที่ตั้ง : ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
25-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางบุญเรียม พ่วงเมือง
   ที่ตั้ง : ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
8-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายศิริ สงวนพงศ์
   ที่ตั้ง : ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
9-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางมธุกร พลประสิทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
20-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายนุ้ย นิ่งราวี
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายบุญส่ง หลีสกุล
   ที่ตั้ง : ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายพรพงษ์ ทองมังกร
   ที่ตั้ง : ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
26-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายกมล หงอสกุล
   ที่ตั้ง : ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
14-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางสาวพูลศิริ งานทวี
   ที่ตั้ง : ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางจรุง อยู่ศรี
   ที่ตั้ง : ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายสมศักดิ์ อุดมเลิศ
   ที่ตั้ง : ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายสุจินต์ ชูวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางปนัดดา หงอกุล
   ที่ตั้ง : ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายนุ้ย นิ่งราวี
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
7-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางพันธ์วิมล เอียงเงิน
   ที่ตั้ง : ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
20-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายสมโชค พลายสิน
   ที่ตั้ง : ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
12-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางเนาวรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
   ที่ตั้ง : ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางปูติชา คุ้มพร้อม
   ที่ตั้ง : ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
11-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายสุรตินทร์ วงศ์พานิช
   ที่ตั้ง : ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
6-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายแฉล้ม ชุ่มรักษา
   ที่ตั้ง : ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
3-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายติ่น เครือหีด
   ที่ตั้ง : ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
36-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสุทธินี ใจหลัก
   ที่ตั้ง : ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายสมพล เริงสมุทร
   ที่ตั้ง : ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2554 ชื่อเจ้าของ : นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง
   ที่ตั้ง : ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
40-0-0
1234
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :