หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 94 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2560 ชื่อเจ้าของ : นายจาตุรงค์ ลิมศิลา
   ที่ตั้ง : ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
10-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสิทธิโชค เพียรอยู่
   ที่ตั้ง : ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสุนันทา แดงวิลัยลักษณ์
   ที่ตั้ง : ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
25-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายวิโรจน์ ทองแท่ง
   ที่ตั้ง : ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
8-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางพเยาว์ บรรดาศักดิ์
   ที่ตั้ง : ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
20-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสุธารส หงษะ
   ที่ตั้ง : ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
16-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายจงรักษ์ วิจิตร
   ที่ตั้ง : ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
30-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายทวี เตี่ยวหู
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายมณี ปานมณี
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
28-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายองอาจ ศรีหมอกเมา
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
20-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายพศวีร์ ใจซื่อ
   ที่ตั้ง : ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
3-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายรวยผล สุทธิคง
   ที่ตั้ง : ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายวิพล คงหาญ
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
19-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมพงศ์ คงหาญ
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
12-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายโพธิรัตน์ บุญยะทรัพย์
   ที่ตั้ง : ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
27-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายเมธา ชูชัยนิรันดร์
   ที่ตั้ง : ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
52-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายเรียบ ศรีเกษตรริน
   ที่ตั้ง : ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
36-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสุดา คัมภีร์บวร
   ที่ตั้ง : ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสิทธิพงษ์ ลิมวนิชกุล
   ที่ตั้ง : ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
20-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายศักดิ์ชาย ไพโรจน์
   ที่ตั้ง : ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
6-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสุนันท์ รัชนิพล
   ที่ตั้ง : ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
25-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสาคร มุณี
   ที่ตั้ง : ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
25-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายมนชัย อัครจิตตานนท์
   ที่ตั้ง : ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
50-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางมาลินี โชติรุจิรานนท์
   ที่ตั้ง : ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางกนกวรรณ เวชประสิทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
22-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายพศวีร์ ใจซื่อ
   ที่ตั้ง : ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
7-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางวรรณา หอมแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
8-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายนุกูล ทองสุย
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสุนัน รัชนิพล
   ที่ตั้ง : ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสุนันทา แดงวิไลลักษณ์
   ที่ตั้ง : ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
1234
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :