หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 330 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2556 ชื่อเจ้าของ : นายซี่ ฟ้าสิทธินนท์
   ที่ตั้ง : ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายพินิจ มะนะสุทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายสุชัย ขาวปลอด
   ที่ตั้ง : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : บ.กิตติคุณเกษตรกรรมตรัง
   ที่ตั้ง : ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
49-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายเจริญ ไชยคง
   ที่ตั้ง : ต.ดวนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางสมศรี ยิ้มเที่ยง
   ที่ตั้ง : ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
9-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางประนอม แสงศรี
   ที่ตั้ง : ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายแผ้ว จันทร์ย่อง
   ที่ตั้ง : ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางสุดใจ พากเพียร
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นายชูเกียรติ อ่อนชื่นจิตร
   ที่ตั้ง : ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางสาวจินดา บริพันธ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
9-0-0
2556 ชื่อเจ้าของ : นางขิ้ม สุขลิ้ม
   ที่ตั้ง : ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
45-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นางพูนสุข อุดม
   ที่ตั้ง : ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
19-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : วัดควนนาแค
   ที่ตั้ง : ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายจิรพงษ์ นิลระตะ
   ที่ตั้ง : ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นางสุนีย์ ลิ้มไทย
   ที่ตั้ง : ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายแก้ว จันดี
   ที่ตั้ง : ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายสว่าง เกตุประกอบ
   ที่ตั้ง : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
18-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายเส็ง
   ที่ตั้ง : ต.ถนนน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายสาธร ศิริโมธดารา
   ที่ตั้ง : ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นางอุบล แคล้วศึก
   ที่ตั้ง : ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายคอง หนูวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
29-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นางสาวจินดา บริพันธ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
9-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายพินิจ สุทธิคณะ
   ที่ตั้ง : ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
0-1-4
2557 ชื่อเจ้าของ : นายสุชัย ขาวปลอด
   ที่ตั้ง : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : ไม่ทราบชื่อ
   ที่ตั้ง : ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
-
2557 ชื่อเจ้าของ : นายธวัชชัย วรพงษ์พัฒน์
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
24-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายอุดม ขวัญทอง
   ที่ตั้ง : ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายพิน ทองเดะ
   ที่ตั้ง : ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
9-0-0
2557 ชื่อเจ้าของ : นายชูเกียรติ อ่อนจิตร
   ที่ตั้ง : ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :