หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 20 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 ชื่อเจ้าของ : นายนพดล ดวงสิม
   ที่ตั้ง : ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-2-93
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสาวปิยชาติ อุมะวรรณ
   ที่ตั้ง : ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-3-81
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสายพิณ เย็นมาก
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
26-0-16
2561 ชื่อเจ้าของ : นางเทวี ทุมต้ายหวั่น
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายเตรียม ปูนจันตัง
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
85-1-43
2561 ชื่อเจ้าของ : นายยเตียม ปูนจันตัง
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
85-1-43
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสงวน อารีย์
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
-
2561 ชื่อเจ้าของ : นางมณฑา ศรีษะเนตร
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-2-58
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสินใจ ผงพิลา
   ที่ตั้ง : ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
12-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางชมภู ตันติวิไล
   ที่ตั้ง : ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
11-1-39
2561 ชื่อเจ้าของ : นางชมภู ตันติวิไล
   ที่ตั้ง : ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-3-61
2561 ชื่อเจ้าของ : นายแสงจันทร์ พองพลา
   ที่ตั้ง : ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-3-63
2561 ชื่อเจ้าของ : นางชมภู ตันติวิไล
   ที่ตั้ง : ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
12-2-47
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสำเนา ชัยดี
   ที่ตั้ง : ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
15-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางชมภู ตันติวิไล
   ที่ตั้ง : ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
12-2-47
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสาวชินนภา จงประสิทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
1-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายนพดล จันทร์สิทะ
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
1-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางเจริญ เนาวรัตน์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
4-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายศิริศักดิ์ สินสิทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
1-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายจำรอง กุสุโมทย์
   ที่ตั้ง : ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :