หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 2687 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 ชื่อเจ้าของ : นายนพดล ดวงสิม
   ที่ตั้ง : ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-2-93
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสาวปิยชาติ อุมะวรรณ
   ที่ตั้ง : ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-3-81
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสายพิณ เย็นมาก
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
26-0-16
2561 ชื่อเจ้าของ : นางเทวี ทุมต้ายหวั่น
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายเตรียม ปูนจันตัง
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
85-1-43
2561 ชื่อเจ้าของ : นายยเตียม ปูนจันตัง
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
85-1-43
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสงวน อารีย์
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
-
2561 ชื่อเจ้าของ : นางมณฑา ศรีษะเนตร
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-2-58
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสินใจ ผงพิลา
   ที่ตั้ง : ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
12-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายไพร ศรีสิงห์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางนำ สีริน
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
4-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสมพร ทองมาก
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
7-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายทองสูรย์ พวงจำปา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
7-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายเหรียญ อัมภรัตน์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสุนทรี สะอาด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
9-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสามัคคี วงค์ใหญ่
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
7-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายไหม พรหมศักดิ์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมบัติ วิเศษพงษ์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
9-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางดวง นางาม
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางจำปี ทิพบุตร
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสายสิน สิงห์บุญ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
11-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวฉวี ผลสุข
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสายัณห์ พวงปัญญา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายคำจันทร์ ขันทวี
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
3-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางทา นางาม
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
8-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายพรมมา ใจเอื้อ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
4-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายบุดดี ไชยเลิศ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายบุญยู้ นางาม
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
4-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางกัลยา สิงห์กาญจน์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวชานัดดา บุญจุล
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
3-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :