หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 592 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 ชื่อเจ้าของ : นายทวี พุทธโส
   ที่ตั้ง : ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางรัชดาพร ปิยภูวดล
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
11-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางรัชดาพร ปิติภูวดล
   ที่ตั้ง : ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
15-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางประทุม ทองคำทวีวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางชยลักษณ์ จันทนินทร
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
40-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางยุพิน แซ่ล้อ
   ที่ตั้ง : ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
4-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางรัตติ ปฏิปันธรรม
   ที่ตั้ง : ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางรัชดาพร ปิยภูวดล
   ที่ตั้ง : ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
4-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายวีนัส สุขสำราญ
   ที่ตั้ง : ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
6-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายปฏิพัทธ์ วนาวงศ์ธเนศ
   ที่ตั้ง : ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางอำไพ เสือช้าง
   ที่ตั้ง : ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายชาลี คำสุวรรณ
   ที่ตั้ง : ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
8-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางสาวณัชชา คำสุวรรณ
   ที่ตั้ง : ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
8-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายวีนัส สุขสำราญ
   ที่ตั้ง : ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
4-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายวีนัส สุขสำราญ
   ที่ตั้ง : ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายจันทรา บุญเลิศ
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
32-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายสมบูรณ์ ดาวเรือง
   ที่ตั้ง : ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายวิทยา วงษ์น้อย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
50-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายประพจน์ พันธ์ขุนทด
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
25-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสุนทะรีย์ ขุนศรีภิรมย์
   ที่ตั้ง : ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
12-1-57
2562 ชื่อเจ้าของ : นายกงแพร พันธ์ขุนทด
   ที่ตั้ง : ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
40-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางวิลาวรรณ ลำพุทธา
   ที่ตั้ง : ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
10-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายสมบูรณ์ แซ่โก
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
24-2-30
2562 ชื่อเจ้าของ : นางนิดา งามเลิศจริยากุล
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
35-3-80
2562 ชื่อเจ้าของ : นางทอง บุญทรัพย์
   ที่ตั้ง : ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
9-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางสมจิต พึ่งตน
   ที่ตั้ง : ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
5-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายรัชนุ หิรัญรัตนพงศ์
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
50-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายดิโรรัตน์ พูลเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
11-2-40
2562 ชื่อเจ้าของ : นายพัด สาพา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
10-1-62
2562 ชื่อเจ้าของ : นายสมัย หงษ์คำ
   ที่ตั้ง : ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
30-1-48
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :