หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 11 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 ชื่อเจ้าของ : นายประชา องค์สกุลชูวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายศิริศักดิ์ องค์สกุลชูวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
15-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายพงศ์สิริ องค์สกุลชูวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
32-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายทวี พุทธโส
   ที่ตั้ง : ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายบรรจบ เจียรพันธ์พงษ์
   ที่ตั้ง : ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
24-0-63
2562 ชื่อเจ้าของ : นายวีระเซต ทิศรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.สารภี อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
26-3-57
2562 ชื่อเจ้าของ : นางสาวณัชยาดา พนมรัตน์
   ที่ตั้ง : ต.สารภี อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
40-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายมนัส สนิทนอก
   ที่ตั้ง : ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
18-3-43
2562 ชื่อเจ้าของ : นายน้อย คำขุนทด
   ที่ตั้ง : ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
10-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นายบรรจบ เจียรพันธ์พงษ์
   ที่ตั้ง : ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
30-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางสาวเพ็ญจันทร์ ฮมภิรมย์
   ที่ตั้ง : ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
8-1-14
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :