หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 1319 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2552 ชื่อเจ้าของ : นายมานพ เหล๊ะเหลิม
   ที่ตั้ง : ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
9-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : น.ส.เภา รักทอง
   ที่ตั้ง : ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
3-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นางกนกนันท์ มัชรินทร์
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
6-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายเกษม สุขสวัสดิ์
   ที่ตั้ง : ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
5-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายณัฐพัฒน์ ขวัญรัตน์
   ที่ตั้ง : ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
8-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายพชร อารมณ์รัตน์
   ที่ตั้ง : ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
9-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นางพุม รุจิเรข
   ที่ตั้ง : ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
15-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นางอามิเน๊าะ หมันเตะ
   ที่ตั้ง : ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
7-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายเจ๊ะหนุ๊ เหล็มเต๊ะ
   ที่ตั้ง : ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
6-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายวินัย แหงใจ
   ที่ตั้ง : ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นางจวน มีเพชร
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นางสำลี ชัยกิจ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นางอุษา ขาวทอง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
1-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : น.ส.ปวันรัตน์ เพ็ชรสุวรรณ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายชนะสิทธิ์ จันทโร
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายอนุวัต วงษ์เอียด
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
1-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายอนุวัต วงษ์เอียด
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สตูล
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
1-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายเจิม อรุณ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
4-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นายเฉลิม ครูนิอาจ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
1-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นางนัย ชัยกิจ
   ที่ตั้ง : ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2552 ชื่อเจ้าของ : นางรุม อารมณ์รัตน์
   ที่ตั้ง : ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นางคารคำ ก้างยาง
   ที่ตั้ง : ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
4-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นายเกตุ ไร่กันทา
   ที่ตั้ง : ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
10-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นายก๋อง ปงเปงกาศ
   ที่ตั้ง : ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
5-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นายกัง คำต๊ะ
   ที่ตั้ง : ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
8-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นายนงคาร อินตาดือ
   ที่ตั้ง : ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
5-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : น.ส.วิลาวรรณ มาสุข
   ที่ตั้ง : ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
3-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นางบุญถม กันทำ
   ที่ตั้ง : ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
6-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นายเรียบ เยี่ยมไธสง
   ที่ตั้ง : ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
3-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นายปรีชา ปงเมฆ
   ที่ตั้ง : ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
2-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :