หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 2179 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2555 ชื่อเจ้าของ : นายเจริญ พุทธรังษี
   ที่ตั้ง : ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
26-0-0
2553 ชื่อเจ้าของ : นางทองสี ปัญญาสงค์
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางสุรภี ไชยสีหา
   ที่ตั้ง : ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายป๊อก พรมมา
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสิวรรณ ท่าทราย
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสุธน จุณณะปิยะ
   ที่ตั้ง : ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางย้อม นวลละออ
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางสาวมะลิวัลย์ นวลละออ
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เทือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
7-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสมศักดิ์ ยมเกิด
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายวีระ อุ่นเรือน
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายประเทือง ถือมั่น
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางผานิด เพียรมาก
   ที่ตั้ง : ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางทวน คลังฤทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางมาลี เชียงทอง
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายจรัญ มั่นคง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสมนึก โอรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางปราณี อินทฉิม
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายทอง เนื่องกลิ่น
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางอารมณ์ มีเกษ
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายแล บุญเรือง
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
7-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางวรรณเพ็ญ รังดิน
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.ตาก จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายประหยัด เครืองิ้ว
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายอรุณ บุญมาลีรัตน์
   ที่ตั้ง : ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสวรรค์ ใจมูล
   ที่ตั้ง : ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
13-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายรวย จำปา
   ที่ตั้ง : ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายหล้ารูน ปินตาแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
20-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นางสาวสิริกร เตียเยี่ยมดี
   ที่ตั้ง : ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
14-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสมาน วันเอก
   ที่ตั้ง : ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายเชิญ จีนทา
   ที่ตั้ง : ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2555 ชื่อเจ้าของ : นายสมยงค์ แก้วทา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :