หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 6274 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสมยศ สุบรรณ์
   ที่ตั้ง : ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายกฤษฎา ใหม่น้อย
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสุพรชัย สุวรรณจันทร์
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายรณชัย คงประพันธ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
20-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสมบูรณ์ ชูสุริแสง
   ที่ตั้ง : ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายคมสัน กุลวงษ์
   ที่ตั้ง : ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางลัดดา สัวเข็ม
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางเทียนทอง เสนะไพรวัรรณ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายชัยรัตน์ จันสีดา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสาวศรี เอี่ยมสืบนุ่ม
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางธัญวรัตน์ พูลประกอบ
   ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-15
2561 ชื่อเจ้าของ : นายประชารัฐ เรืองศิริเดช
   ที่ตั้ง : ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
16-3-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายภัยสาร เสือบุญมี
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายคล้อย พึ่งทองคำ
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายอ้าย เผ่ากันทะ
   ที่ตั้ง : ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสนั่น ชื่นวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายนวน โท๊ะเตรี๊ยะ
   ที่ตั้ง : ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
40-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสุเทพ แก้วเกิด
   ที่ตั้ง : ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
17-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายประวิทย์ ห้วยหงษ์ทอง
   ที่ตั้ง : ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
11-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายภัชรินทร์ หอมวรรดี
   ที่ตั้ง : ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
23-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายธีระยุทธ บุญแก้วศรี
   ที่ตั้ง : ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : น.ส.กฤศิกานต์ มุสิกพงศ์
   ที่ตั้ง : ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
19-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : น.ส.สิริญชา มุสิกพงศ์
   ที่ตั้ง : ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายธรรมษพงษ์ พัฒนพงศ์
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายประสาร เจียมพูมทรัพย์
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
15-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสันติสุข เยาวเลิศ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2562 ชื่อเจ้าของ : นางจันทพร เที่ยงธรรม
   ที่ตั้ง : ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : น.ส.วรีย์ ศรีอดิศักดิ์
   ที่ตั้ง : ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางสายพิณ เย็นมาก
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายกมล แจ่มวงษ์อินทร์
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :