หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 2792 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2560 ชื่อเจ้าของ : นายคมชนะ รักษาคม
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายชาญชัย จันบ่อโพธ์
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-1-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางอ้อม กันยาเฮง
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมชาย สีอูด
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางศิริลักษณ์ จันวิสิทธิ์
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-3-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายทองจันทร์ แสงบุดดี
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายบัวลอย บุญอาจ
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-3-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางทองไหล พลขัน
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางเชะ จันทะคีรี
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-1-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสำเริง บุญภักดี
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายบุญหลาย จำปาแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-1-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวดวงมณี ทองรอด
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายแปลง บูญอาจ
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-3-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายชัยวัฒน์ จำปาแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-3-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายทองเลียน ราชทะคันที
   ที่ตั้ง : ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
0-3-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายธีรพล กิตติศรีไสว
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
99-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายศักดิ์ชัย กลิ่นโสภณ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
24-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายครองฤทธิ์ สมอุปฮาด
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
13-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางคำ เหง้าฝอย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
17-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวธัชพรรณ ทิพย์ศรีบุตร
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
17-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางวรมัย คุ้มครองทรัพย์
   ที่ตั้ง : ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
46-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางวัฒนา สงวนน้อย
   ที่ตั้ง : ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
50-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางวัฒนา สงวนน้อย
   ที่ตั้ง : ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
34-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสมยศ สุบรรณ์
   ที่ตั้ง : ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายกฤษฎา ใหม่น้อย
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสุพรชัย สุวรรณจันทร์
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายรณชัย คงประพันธ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
20-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นายสมบูรณ์ ชูสุริแสง
   ที่ตั้ง : ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสุชาติ สุดสาย
   ที่ตั้ง : ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมเกียรติ อินทร์แสง
   ที่ตั้ง : ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
12345678910...
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :