หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 1671 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2560 ชื่อเจ้าของ : นายนิพนธ์ กิตติปภัสสร
   ที่ตั้ง : ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : พันโทดำรงค์ โกนสัก
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-2-16
2560 ชื่อเจ้าของ : นายองอาจ บุตรเริ่ม
   ที่ตั้ง : ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
8-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสุมิต สาระ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
3-2-80
2560 ชื่อเจ้าของ : นายประเสริฐ ก้องพานิชกุล
   ที่ตั้ง : ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
7-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสายัน จตุพรพิทักษ์กุล
   ที่ตั้ง : ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายณัฐวัฒน์ สิมะวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
0-2-80
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวอรปรียา สุริยะวรรณ์
   ที่ตั้ง : ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายประโยชน์ ปันทนา
   ที่ตั้ง : ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายกรม รัตนสาขา
   ที่ตั้ง : ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายวราวุธ พรหมมินทร์
   ที่ตั้ง : ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
3-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางยุภา หงอกสิมมา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
4-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางจำลองลักษณ์ วิทยารัตน์
   ที่ตั้ง : ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
10-3-44
2560 ชื่อเจ้าของ : ที่ทำการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2
   ที่ตั้ง : ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาววิชชุดา วิเศษ
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
3-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายภูกิจ มณีวรรณ์
   ที่ตั้ง : ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
20-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวเสริฐสิริ วาณิศศาสตร์กุล
   ที่ตั้ง : ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
4-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายจักรินทร์ อุดทาสี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-0-80
2560 ชื่อเจ้าของ : นายณภัทร แสนชัยชุม
   ที่ตั้ง : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายปัญญา ล่องแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.--= ไม่ระบุ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสุริยัน ปุกคำ
   ที่ตั้ง : ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมพล ชวาลเวชกุล
   ที่ตั้ง : ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางทวี ฝั้นสิม
   ที่ตั้ง : ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายไพโรจน์ พจนการุณ
   ที่ตั้ง : ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
15-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสมชาย รังสรรค์
   ที่ตั้ง : ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายจำรัส วุฒิ
   ที่ตั้ง : ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายประวิทยา พิเคราะห์งาน
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางทรงศรี กิจเฟื่องฟู
   ที่ตั้ง : ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-0-80
2560 ชื่อเจ้าของ : นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
   ที่ตั้ง : ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
20-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางศศิธร สุวิมลธรรมคุณ
   ที่ตั้ง : ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
17-2-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :