หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 2023 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2560 ชื่อเจ้าของ : นายนิพนธ์ กิตติปภัสสร
   ที่ตั้ง : ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-2-0
2560 ชื่อเจ้าของ : พันโทดำรงค์ โกนสัก
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-2-40
2560 ชื่อเจ้าของ : นายประสาร วัฒนเกษกรณ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.กระบี่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นายองอาจ บุตรเริ่ม
   ที่ตั้ง : ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
8-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสุมิต สาระ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นายประเสริฐ ก้องพานิชกุล
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นายสายัน จตุพรพิทักษ์กุล
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นายณัฐวัฒน์ สิมะวงศ์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวหทัยกาญจน์ ทวีทอง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
12-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสาวอรปรียา สุริยะวรรณ์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นายประโยชน์ ปันทนา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นายกรม รัตนสาขา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นายวราวุธ พรหมมินทร์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นางเสา เย็นขัน
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด
   ที่ตั้ง : ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
100-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายดำรง มินทนนท์
   ที่ตั้ง : ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : สมใจ
   ที่ตั้ง : ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
5-0-0
2560 ชื่อเจ้าของ : นายวิชัย ตรีธนพิริยะ
   ที่ตั้ง : ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
5-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางยุภา หงอกสิมมา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
4-0-0
2561 ชื่อเจ้าของ : นางจำลองลักษณ์ วิทยารัตน์
   ที่ตั้ง : ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
10-3-44
2560 ชื่อเจ้าของ : ที่ทำการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงใหม่
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
-
2560 ชื่อเจ้าของ : นายเรวัตร รักวงค์
   ที่ตั้ง : ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-0-14
2560 ชื่อเจ้าของ : นางกิตติยา ต้องรักชาติ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
2-0-81
2560 ชื่อเจ้าของ : นายพิมพ์ คำฟู
   ที่ตั้ง : ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-2-78
2560 ชื่อเจ้าของ : นางตอง ใจน้อง
   ที่ตั้ง : ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
3-1-89
2560 ชื่อเจ้าของ : นางจำปี ทะแยแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
4-3-35
2560 ชื่อเจ้าของ : นายเสน่ห์ นามบุญ
   ที่ตั้ง : ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
1-2-40
2560 ชื่อเจ้าของ : นายเสน่ห์ นามบุญ
   ที่ตั้ง : ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
4-1-13
2560 ชื่อเจ้าของ : นางสุวภัทร กลางนอก
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
14-3-92
12345678910...
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :