หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางสุพรรณ ทะดี  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.5 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 4 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน(สทก.)
ปีที่สำรวจ : 2557      ปีที่ปลูก : 2556
เอกสารสิทธ์ : ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม : สทก.
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 4.5 50

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางสุพรรณ ทะดี
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ 20/1 ม.5 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :