หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายจิรพงษ์ นิลระตะ  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.2 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
เนื้อที่ : 4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
ปีที่สำรวจ : 2557      ปีที่ปลูก : 2537
เอกสารสิทธ์ : น.ส.3 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม : น.ส.3
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 58.9 9.4 4 800

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายจิรพงษ์ นิลระตะ
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ 180 ม.1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :