หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายวิรัตน์ โรจนรุณ  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.14 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
เนื้อที่ : 21 ไร่ 0 งาน 78 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2563      ปีที่ปลูก : 2551
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 32.74 11 2043

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายวิรัตน์ โรจนรุณ
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
หมายเหตุ : หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน เล่มที่ 69 ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 20 มิ.ย.62
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :