หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางรุจิรา แก้วยัง  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 2 ไร่ 1 งาน 10.4 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2563      ปีที่ปลูก : 2532
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
สัก 95 16 250
ประดู่ป่า 85 16 50

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางรุจิรา แก้วยัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0932875456
ที่อยู่ 458 ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
หมายเหตุ : หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่ 117 ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :