หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นายดิเรก พยัคฆ์เดช  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.7 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 4 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2563      ปีที่ปลูก : 2537
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
ประดู่ป่า 0 0 800

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายดิเรก พยัคฆ์เดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0631094946
ที่อยู่ 211 ม.7 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเหตุ : หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่ 119 ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :