หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางเบณจา เหมือนมี  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.3 ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ : 1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2563      ปีที่ปลูก : 2528
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
ยางนา 140 13 25

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางเบณจา เหมือนมี
เบอร์โทรศัพท์ : 089562360
ที่อยู่ 8/1 ม.3 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเหตุ : หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เล่มที่่ 119 ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :