หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
นางสุรีรัตน์ แสงอำนาจเจริญ  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.2 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
เนื้อที่ : 7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
ปีที่สำรวจ : 2563      ปีที่ปลูก : 2563
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : สวนป่า


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
มะค่าโมง 50
พะยูง 50
มะฮอกกานีใบใหญ่ 50
พะยอม 50
เฉียงพร้านางแอ 50
ยางนา 25
ประดู่ป่า 25

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางสุรีรัตน์ แสงอำนาจเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0989428868
ที่อยู่ 122/1 ม.9 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :