หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2537 โครงการประชาอาสาอำเภอสันกำแพง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่่าแม่ธิ แม่สาร
   ที่ตั้ง : ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
20
2539 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภออมก๋อย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย
   ที่ตั้ง : ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
25
2543 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอหางดง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้าง และป่าแม่ขนิน
   ที่ตั้ง : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
22
2549 สวนป่าสบพลึง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
1,450
2547 สวนป่าแม่ปราบ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม
   ที่ตั้ง : ต.แม่กัวะ, นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
450
2546 สวนป่าโครงการแม่อาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแ่ม่ยาง-แม่อาง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
1,000
2553 สวนป่าบ้านไร่-ทรงธรรม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
4,420
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดสุโขทัย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
300
 
รวม
7,887
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :