หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 15 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1043
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ภูขี้ไก่
   บ้าน : หนองพลวง หมู่ที่ : 2 ตำบล : วังชมภู
   อำเภอ : หนองบัวแดง จังหวัด : ชัยภูมิ
15
2 รหัสไฟป่า : 1044
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างวัดเพิกใหญ่
   บ้าน : สงแคน หมู่ที่ : 6 ตำบล : ชีบน
   อำเภอ : บ้านเขว้า จังหวัด : ชัยภูมิ
30
3 รหัสไฟป่า : 1045
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูหยวก
   บ้าน : หนองพลวง หมู่ที่ : 7 ตำบล : โอโล
   อำเภอ : ภูเขียว จังหวัด : ชัยภูมิ
70
4 รหัสไฟป่า : 1046
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูหยวก
   บ้าน : หนองขาม หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านเพชร
   อำเภอ : ภูเขียว จังหวัด : ชัยภูมิ
60
5 รหัสไฟป่า : 1047
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูหยวก
   บ้าน : ห้วยพลวง หมู่ที่ : 7 ตำบล : โอโล
   อำเภอ : ภูเขียว จังหวัด : ชัยภูมิ
80
6 รหัสไฟป่า : 1048
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูหยวก
   บ้าน : ห้วยพลวง หมู่ที่ : 7 ตำบล : โอโล
   อำเภอ : ภูเขียว จังหวัด : ชัยภูมิ
20
7 รหัสไฟป่า : 1049
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : สงแคน หมู่ที่ : 6 ตำบล : ชีบน
   อำเภอ : บ้านเขว้า จังหวัด : ชัยภูมิ
65
8 รหัสไฟป่า : 1050
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : โตกยาว
   บ้าน : หมู่ที่ : 14 ตำบล : ห้วยแย้
   อำเภอ : หนองบัวระเหว จังหวัด : ชัยภูมิ
150
9 รหัสไฟป่า : 1051
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2
   บ้าน : โนนศิลา หมู่ที่ : ตำบล : บ้านเดื่อ
   อำเภอ : เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด : ชัยภูมิ
100
10 รหัสไฟป่า : 1052
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : โนนกอก
   อำเภอ : เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด : ชัยภูมิ
50
11 รหัสไฟป่า : 1053
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โคกยาว หมู่ที่ : 14 ตำบล : ห้วยแย้
   อำเภอ : หนองบัวระเหว จังหวัด : ชัยภูมิ
80
12 รหัสไฟป่า : 1054
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : บ้านบัว
   อำเภอ : เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด : ชัยภูมิ
25
13 รหัสไฟป่า : 1055
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : วังตะเฆ่ หมู่ที่ : ตำบล : วังตะเฆ่
   อำเภอ : หนองบัวระเหว จังหวัด : ชัยภูมิ
20
14 รหัสไฟป่า : 1056
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2
   บ้าน : นกเจ่า หมู่ที่ : 2 ตำบล : บ้านบัว
   อำเภอ : เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด : ชัยภูมิ
20
15 รหัสไฟป่า : 1057
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : นาแก หมู่ที่ : 16 ตำบล : นาหนองทุ่ม
   อำเภอ : แก้งคร้อ จังหวัด : ชัยภูมิ
30
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :