หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 12 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 963
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : เขาลูกช้าง หมู่ที่ : 4 ตำบล : โคกหม้อ
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
35
2 รหัสไฟป่า : 964
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : หมู่ที่ : 7 ตำบล : หนองหลวง
   อำเภอ : สว่างอารมณ์ จังหวัด : อุทัยธานี
65
3 รหัสไฟป่า : 965
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : โคกหม้อ
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
50
4 รหัสไฟป่า : 966
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : โคกหม้อ
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
16
5 รหัสไฟป่า : 968
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : หมู่ที่ : 11 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
120
6 รหัสไฟป่า : 972
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : เจ้าวัด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
35
7 รหัสไฟป่า : 974
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย
   บ้าน : บึงเจริญ หมู่ที่ : 9 ตำบล : ระบำ
   อำเภอ : ลานสัก จังหวัด : อุทัยธานี
85
8 รหัสไฟป่า : 975
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : ศาลาคลอง หมู่ที่ : 8 ตำบล : บ้านไร่
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
60
9 รหัสไฟป่า : 976
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล :
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
45
10 รหัสไฟป่า : 978
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แก่นมะกรูด
   อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี
85
11 รหัสไฟป่า : 979
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาหลวงแปลงที่ 2
   บ้าน : เขาน้อย หมู่ที่ : ตำบล : โคกหม้อ
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
10
12 รหัสไฟป่า : 980
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : เขาขี้ฝอย หมู่ที่ : ตำบล : เขาขี้ฝอย
   อำเภอ : ทัพทัน จังหวัด : อุทัยธานี
10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :