หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 6 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1117
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า
   บ้าน : โข้ง หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านโข้ง
   อำเภอ : อู่ทอง จังหวัด : สุพรรณบุรี
80
2 รหัสไฟป่า : 1118
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร
   บ้าน : ทุ่งดินดำ หมู่ที่ : 17 ตำบล : ด่านช้าง
   อำเภอ : ด่านช้าง จังหวัด : สุพรรณบุรี
30
3 รหัสไฟป่า : 1119
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร
   บ้าน : หมู่ที่ : 2 ตำบล : หนองมะค่าโมง
   อำเภอ : ด่านช้าง จังหวัด : สุพรรณบุรี
40
4 รหัสไฟป่า : 1120
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร
   บ้าน : 17 หมู่ที่ : ตำบล : วังคัน
   อำเภอ : ด่านช้าง จังหวัด : สุพรรณบุรี
30
5 รหัสไฟป่า : 1123
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู
   บ้าน : หินลาด หมู่ที่ : 15 ตำบล : ด่านช้าง
   อำเภอ : ด่านช้าง จังหวัด : สุพรรณบุรี
80
6 รหัสไฟป่า : 1124
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู
   บ้าน : พุน้ำร้อน หมู่ที่ : 4 ตำบล : ด่านช้าง
   อำเภอ : ด่านช้าง จังหวัด : สุพรรณบุรี
30
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :