หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 1308 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 16
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าไม้ หมู่ที่ : ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
1
2 รหัสไฟป่า : 17
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : โป่งกุ่ม หมู่ที่ : 4 ตำบล : ป่าเมี่ยง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
6
3 รหัสไฟป่า : 18
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสันทราย
   บ้าน : พระธาตุ หมู่ที่ : 9 ตำบล : แม่แฝก
   อำเภอ : สันทราย จังหวัด : เชียงใหม่
20
4 รหัสไฟป่า : 19
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : ต้นผึ้ง หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่โป่ง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
10
5 รหัสไฟป่า : 20
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : หมู่ที่ : 6 ตำบล : ป่าเมี่ยง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
15
6 รหัสไฟป่า : 21
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : บง หมู่ที่ : 8 ตำบล : ออนใต้
   อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่
-
7 รหัสไฟป่า : 22
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : ป่าไม้ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
2
8 รหัสไฟป่า : 23
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : อ่างห้วยบง
   บ้าน : หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
9 รหัสไฟป่า : 24
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : ทาเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
2
10 รหัสไฟป่า : 25
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าไม้แดง หมู่ที่ : 9 ตำบล : แม่โป่ง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
15
11 รหัสไฟป่า : 26
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยฮัก หมู่ที่ : 11 ตำบล : หนองแหย่ง
   อำเภอ : สันทราย จังหวัด : เชียงใหม่
20
12 รหัสไฟป่า : 27
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : สหกรณ์แปลง 6 หมู่ที่ : ตำบล : บ้านสหกรณ์
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
5
13 รหัสไฟป่า : 28
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าไม้ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
20
14 รหัสไฟป่า : 29
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ออนใต้
   อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่
-
15 รหัสไฟป่า : 30
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ดอนทราย หมู่ที่ : 8 ตำบล : ออนเหนือ
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
20
16 รหัสไฟป่า : 31
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : โป่งกุ่ม หมู่ที่ : ตำบล : ป่าเมี่ยง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
6
17 รหัสไฟป่า : 32
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยมานากอน หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยแก้ว
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
25
18 รหัสไฟป่า : 33
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ผาลาด หมู่ที่ : 1 ตำบล : เชิงดอย
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
4
19 รหัสไฟป่า : 34
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
10
20 รหัสไฟป่า : 35
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : ดอยชิว หมู่ที่ : 6 ตำบล : ห้วยทราย
   อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่
25
21 รหัสไฟป่า : 36
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยแม่นากอน หมู่ที่ : 5 ตำบล : ห้วยแก้ว
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
30
22 รหัสไฟป่า : 37
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยป่าดงปงไหว หมู่ที่ : 6 ตำบล : ห้วยทราย
   อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่
15
23 รหัสไฟป่า : 38
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยแม่นากอน หมู่ที่ : 5 ตำบล : ห้วยแก้ว
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
25
24 รหัสไฟป่า : 39
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปางจำปี หมู่ที่ : 7 ตำบล : ห้วยแก้ว
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
30
25 รหัสไฟป่า : 40
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปง หมู่ที่ : ตำบล : ป่าไผ่
   อำเภอ : สันทราย จังหวัด : เชียงใหม่
20
26 รหัสไฟป่า : 41
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ท่าไม้ลุง หมู่ที่ : 7 ตำบล : น้ำแพร่
   อำเภอ : หางดง จังหวัด : เชียงใหม่
30
27 รหัสไฟป่า : 42
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ดอกแดง หมู่ที่ : 1 ตำบล : เชิงดอย
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
30
28 รหัสไฟป่า : 43
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่เตาดิน หมู่ที่ : 4 ตำบล : ห้วยแก้ว
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
25
29 รหัสไฟป่า : 44
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : ป่าตึงน้อย หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าป้อง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
20
30 รหัสไฟป่า : 45
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : แม่ดอกแดง หมู่ที่ : 1 ตำบล : เชิงดอย
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
30
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :