หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 125 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1130
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : ต้นผึ้ง หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่โป่ง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
20
2 รหัสไฟป่า : 1131
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โป่ง หมู่ที่ : 8 ตำบล : ออนใต้
   อำเภอ : สันกำแพง จังหวัด : เชียงใหม่
-
3 รหัสไฟป่า : 1132
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ออน
   บ้าน : ป่าตัน หมู่ที่ : 5 ตำบล : ออนกลาง
   อำเภอ : แม่ออน จังหวัด : เชียงใหม่
-
4 รหัสไฟป่า : 1133
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนแม่กวง
   บ้าน : ปางน้ำถุ หมู่ที่ : 1 ตำบล : ป่าเมี่ยง
   อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่
-
5 รหัสไฟป่า : 1134
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : สหกรณ์ 8 หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
10
6 รหัสไฟป่า : 1135
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยไร่ หมู่ที่ : 9 ตำบล : ขี้เหล็ก
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
20
7 รหัสไฟป่า : 1136
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปากกว้าง หมู่ที่ : 13 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
4
8 รหัสไฟป่า : 1137
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ห้วยไร่ หมู่ที่ : 9 ตำบล : ขี้เหล็ก
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
50
9 รหัสไฟป่า : 1138
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่แตง
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
20
10 รหัสไฟป่า : 1139
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปงแสงทอง หมู่ที่ : ตำบล : ขี้เหล็ก
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
15
11 รหัสไฟป่า : 1140
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ตะมาน หมู่ที่ : 2 ตำบล : กื้ดช้าง
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
50
12 รหัสไฟป่า : 1141
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ปางม่วง หมู่ที่ : 2 ตำบล : สบเปิง
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
10
13 รหัสไฟป่า : 1142
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
4
14 รหัสไฟป่า : 1143
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปงแสงทอง หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
3
15 รหัสไฟป่า : 1144
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยปางยาง หมู่ที่ : 19 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
15
16 รหัสไฟป่า : 1145
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 13 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
15
17 รหัสไฟป่า : 1146
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
2
18 รหัสไฟป่า : 1147
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปางเฟือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
3
19 รหัสไฟป่า : 1148
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ทับเดื่อ หมู่ที่ : 9 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
5
20 รหัสไฟป่า : 1149
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ทะลาย หมู่ที่ : 18 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
16
21 รหัสไฟป่า : 1150
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ทับเดื่อ หมู่ที่ : 14 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
15
22 รหัสไฟป่า : 1151
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปากกว้าง หมู่ที่ : 13 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
15
23 รหัสไฟป่า : 1152
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่หลอด หมู่ที่ : 10 ตำบล : สบเปิง
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
18
24 รหัสไฟป่า : 1153
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ทุ่งละคร หมู่ที่ : 6 ตำบล : กื้ดช้าง
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
20
25 รหัสไฟป่า : 1154
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 13 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
10
26 รหัสไฟป่า : 1155
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปางเฟือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
70
27 รหัสไฟป่า : 1156
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ทุ่งจำเริน หมู่ที่ : 3 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
35
28 รหัสไฟป่า : 1157
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : เด่นกระต่าย หมู่ที่ : 16 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
3
29 รหัสไฟป่า : 1158
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ทุ่งจำเริน หมู่ที่ : 3 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
8
30 รหัสไฟป่า : 1159
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : มะหินหลวง หมู่ที่ : 9 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
8
12345
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :