หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 72 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 72
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ปากทาง หมู่ที่ : 7 ตำบล : สันมหาพน
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
3
2 รหัสไฟป่า : 73
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
4
3 รหัสไฟป่า : 74
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
2
4 รหัสไฟป่า : 75
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ปากทาง หมู่ที่ : 7 ตำบล : สันมหาพน
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
3
5 รหัสไฟป่า : 76
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ม่วงฆ้อง หมู่ที่ : ตำบล : เชียงดาว
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
20
6 รหัสไฟป่า : 77
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางเฟือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
50
7 รหัสไฟป่า : 78
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางโม่ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
2
8 รหัสไฟป่า : 79
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าผาแดง
   บ้าน : ห้วยลึก หมู่ที่ : 7 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
7
9 รหัสไฟป่า : 80
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ผาแดง
   บ้าน : ห้วยใส้ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ทุ่งข้าวพวง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
15
10 รหัสไฟป่า : 81
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ปางกว้าง หมู่ที่ : 13 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
30
11 รหัสไฟป่า : 82
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ออป.เชียงดาว
   บ้าน : ปางโม่ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
1
12 รหัสไฟป่า : 83
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางโม่ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
25
13 รหัสไฟป่า : 84
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางโม่ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
30
14 รหัสไฟป่า : 85
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ปางกว้าง หมู่ที่ : 13 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
10
15 รหัสไฟป่า : 86
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางโม่ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
25
16 รหัสไฟป่า : 87
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางโม่ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
30
17 รหัสไฟป่า : 88
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางโม่ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
1
18 รหัสไฟป่า : 89
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางโม่ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
10
19 รหัสไฟป่า : 90
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ปางกว้าง หมู่ที่ : 13 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
15
20 รหัสไฟป่า : 91
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แตง
   บ้าน : ทับเดื่อ หมู่ที่ : 9 ตำบล : อินทขิล
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
30
21 รหัสไฟป่า : 92
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
2
22 รหัสไฟป่า : 93
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปิงโค้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
3
23 รหัสไฟป่า : 94
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยชมพู หมู่ที่ : 8 ตำบล : แม่แตง
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
40
24 รหัสไฟป่า : 95
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ผาปู่จอม หมู่ที่ : 8 ตำบล : กื้ดช้าง
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
20
25 รหัสไฟป่า : 96
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางโม่ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
10
26 รหัสไฟป่า : 97
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางเฟือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
30
27 รหัสไฟป่า : 98
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : ปางเฟือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ปิงโค้ง
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
10
28 รหัสไฟป่า : 99
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ตะพาน หมู่ที่ : 2 ตำบล : กื้ดช้าง
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
20
29 รหัสไฟป่า : 100
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยชมพู หมู่ที่ : 8 ตำบล : แม่แตง
   อำเภอ : แม่แตง จังหวัด : เชียงใหม่
30
30 รหัสไฟป่า : 101
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : เมืองงาย
   อำเภอ : เชียงดาว จังหวัด : เชียงใหม่
30
123
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :