หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 50 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 123
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ทุ่งจำเริง หมู่ที่ : 3 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
4
2 รหัสไฟป่า : 124
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ยางเปียง หมู่ที่ : 16 ตำบล : ยางเปียง
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
70
3 รหัสไฟป่า : 125
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ยางแก้ว หมู่ที่ : 10 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
7
4 รหัสไฟป่า : 126
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : 5 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
5
5 รหัสไฟป่า : 127
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : 5 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
25
6 รหัสไฟป่า : 128
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ทุ่งจำเริง หมู่ที่ : 3 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
5
7 รหัสไฟป่า : 129
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : หลวง หมู่ที่ : 1 ตำบล : ยางเปียง
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
7
8 รหัสไฟป่า : 130
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ทุ่งจำเริง หมู่ที่ : 3 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
15
9 รหัสไฟป่า : 131
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ดอย หมู่ที่ : 13 ตำบล : ยางเปียง
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
30
10 รหัสไฟป่า : 132
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ยางเปียง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ยางเปียง
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
15
11 รหัสไฟป่า : 133
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ยางเปียง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ยางเปียง
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
4
12 รหัสไฟป่า : 134
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ทุ่งจำเริง หมู่ที่ : 3 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
49
13 รหัสไฟป่า : 135
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ยางแก้ว หมู่ที่ : 10 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
4
14 รหัสไฟป่า : 136
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : 5 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
2
15 รหัสไฟป่า : 137
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : 5 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
3
16 รหัสไฟป่า : 138
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ยางเปียง หมู่ที่ : 8 ตำบล : ยางเปียง
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
16
17 รหัสไฟป่า : 139
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ดอย หมู่ที่ : 13 ตำบล : ยางเปียง
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
23
18 รหัสไฟป่า : 140
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ยางเปาเหนือ หมู่ที่ : 14 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
6
19 รหัสไฟป่า : 141
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
25
20 รหัสไฟป่า : 142
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
20
21 รหัสไฟป่า : 143
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ยางเปาเหนือ หมู่ที่ : 14 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
15
22 รหัสไฟป่า : 144
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห่างหลวง หมู่ที่ : 6 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
40
23 รหัสไฟป่า : 145
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห่างหลวง หมู่ที่ : 6 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
6
24 รหัสไฟป่า : 146
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โป่งดิน หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
-
25 รหัสไฟป่า : 147
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
-
26 รหัสไฟป่า : 148
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
-
27 รหัสไฟป่า : 149
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ต๋อม หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
-
28 รหัสไฟป่า : 150
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ตุงลอย หมู่ที่ : 4 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
-
29 รหัสไฟป่า : 1156
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : ทุ่งจำเริน หมู่ที่ : 3 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
35
30 รหัสไฟป่า : 1157
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
   บ้าน : เด่นกระต่าย หมู่ที่ : 16 ตำบล : อมก๋อย
   อำเภอ : อมก๋อย จังหวัด : เชียงใหม่
3
12
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :