หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 31 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 330
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : แม่เตี๊ยะ หมู่ที่ : 8 ตำบล : แม่ถอด
   อำเภอ : เถิน จังหวัด : ลำปาง
1
2 รหัสไฟป่า : 331
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : วัฒนา หมู่ที่ : 6 ตำบล : สบปราบ
   อำเภอ : สบปราบ จังหวัด : ลำปาง
1
3 รหัสไฟป่า : 332
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : นาแก้วตะวันออก หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
3
4 รหัสไฟป่า : 333
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หาดปู่ด้าย หมู่ที่ : 1 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
8
5 รหัสไฟป่า : 334
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : วัฒนา หมู่ที่ : 6 ตำบล : สบปราบ
   อำเภอ : สบปราบ จังหวัด : ลำปาง
3
6 รหัสไฟป่า : 335
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : วังพร้าว หมู่ที่ : 2 ตำบล : วังพร้าว
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
3
7 รหัสไฟป่า : 336
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : หาดปู่ด้าย หมู่ที่ : 1 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
3
8 รหัสไฟป่า : 337
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : วังพร้าว หมู่ที่ : 2 ตำบล : วังพร้าว
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
10
9 รหัสไฟป่า : 338
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : นาไม้แดง หมู่ที่ : 6 ตำบล : นายาง
   อำเภอ : สบปราบ จังหวัด : ลำปาง
30
10 รหัสไฟป่า : 339
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : นาแก้วตะวันออก หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
11
11 รหัสไฟป่า : 340
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : วังพร้าว หมู่ที่ : 2 ตำบล : วังพร้าว
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
15
12 รหัสไฟป่า : 341
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : วัฒนา หมู่ที่ : 6 ตำบล : สบปราบ
   อำเภอ : สบปราบ จังหวัด : ลำปาง
5
13 รหัสไฟป่า : 342
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
30
14 รหัสไฟป่า : 343
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : นาแก้วตะวันออก หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
17
15 รหัสไฟป่า : 344
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ทุ่งเกาะหลวง หมู่ที่ : 8 ตำบล : แม่มอก
   อำเภอ : เถิน จังหวัด : ลำปาง
6
16 รหัสไฟป่า : 345
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : กุ่มเนิ้ง หมู่ที่ : 3 ตำบล : แม่มอก
   อำเภอ : เถิน จังหวัด : ลำปาง
18
17 รหัสไฟป่า : 346
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่มอกกลาง หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่มอก
   อำเภอ : เถิน จังหวัด : ลำปาง
3
18 รหัสไฟป่า : 347
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ทุ่งเกาะหลวง หมู่ที่ : 3 ตำบล : แม่มอก
   อำเภอ : เถิน จังหวัด : ลำปาง
10
19 รหัสไฟป่า : 348
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : ปงกา หมู่ที่ : 3 ตำบล : แม่กัวะ
   อำเภอ : สบปราบ จังหวัด : ลำปาง
2
20 รหัสไฟป่า : 349
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ไฮ
   บ้าน : นาแก้วตะวันออก หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
10
21 รหัสไฟป่า : 350
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ไฮ
   บ้าน : นาแก้วตะวันออก หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
10
22 รหัสไฟป่า : 351
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ไฮ
   บ้าน : นาแก้วตะวันออก หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
-
23 รหัสไฟป่า : 352
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : นาแก้วตะวันออก หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
70
24 รหัสไฟป่า : 353
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หาดปู่ด้าย หมู่ที่ : 1 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
15
25 รหัสไฟป่า : 354
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : ปงกา หมู่ที่ : 3 ตำบล : แม่กัวะ
   อำเภอ : สบปราบ จังหวัด : ลำปาง
10
26 รหัสไฟป่า : 355
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : หาดปู่ด้าย หมู่ที่ : 1 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
3
27 รหัสไฟป่า : 356
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าข้างทางหลวง
   บ้าน : ปงกา หมู่ที่ : 3 ตำบล : แม่กัวะ
   อำเภอ : สบปราบ จังหวัด : ลำปาง
50
28 รหัสไฟป่า : 357
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่กัวะ หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่กัวะ
   อำเภอ : สบปราบ จังหวัด : ลำปาง
20
29 รหัสไฟป่า : 358
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ใหม่เตาปูน หมู่ที่ : 8 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
3
30 รหัสไฟป่า : 359
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : นาแก้วตะวันออก หมู่ที่ : 3 ตำบล : นาแส่ง
   อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
5
12
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :