หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 13 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 361
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยวาดสามัคคี หมู่ที่ : 1 ตำบล : ทุ่งผึ้ง
   อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง
10
2 รหัสไฟป่า : 362
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนวัง แปลงที่ 1
   บ้าน : ปางตุ้ม หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่สุก
   อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง
12
3 รหัสไฟป่า : 363
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ดง หมู่ที่ : 3 ตำบล : วังทรายคำ
   อำเภอ : วังเหนือ จังหวัด : ลำปาง
8
4 รหัสไฟป่า : 364
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนวัง แปลงที่ 1
   บ้าน : แจ้คอน หมู่ที่ : 2 ตำบล : ทุ่งผึ้ง
   อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง
20
5 รหัสไฟป่า : 365
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปางตุ้ม หมู่ที่ : 4 ตำบล : แจ้ห่ม
   อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง
5
6 รหัสไฟป่า : 366
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : สันมะเกือ หมู่ที่ : 5 ตำบล : วิเชตนคร
   อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง
5
7 รหัสไฟป่า : 367
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนวัง แปลงที่ 1
   บ้าน : วังใหม่ หมู่ที่ : 12 ตำบล : ร่องเคาะ
   อำเภอ : วังเหนือ จังหวัด : ลำปาง
-
8 รหัสไฟป่า : 368
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนวัง แปลงที่ 1
   บ้าน : ปางตุ้ม หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่สุก
   อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง
10
9 รหัสไฟป่า : 369
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : สันกลาง หมู่ที่ : 8 ตำบล : วิเชตนคร
   อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง
6
10 รหัสไฟป่า : 370
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ : 8 ตำบล : วิเชตนคร
   อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง
5
11 รหัสไฟป่า : 372
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : ร่องเคาะ
   อำเภอ : วังเหนือ จังหวัด : ลำปาง
10
12 รหัสไฟป่า : 373
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : วังเหนือ
   อำเภอ : วังเหนือ จังหวัด : ลำปาง
50
13 รหัสไฟป่า : 374
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าขุนวัง แปลงที่ 1
   บ้าน : ร่องเคาะ หมู่ที่ : 9 ตำบล : ร่องเคาะ
   อำเภอ : วังเหนือ จังหวัด : ลำปาง
12
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :