หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 68 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 767
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยหมี หมู่ที่ : 11 ตำบล : มหาวัน
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
20
2 รหัสไฟป่า : 768
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : สวนป่าพบพระ
   บ้าน : ห้วยหมี หมู่ที่ : 11 ตำบล : มหาวัน
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
15
3 รหัสไฟป่า : 769
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : หัวฝาย หมู่ที่ : 2 ตำบล : พระธาตุผาแดง
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
20
4 รหัสไฟป่า : 770
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : ปูเต้อ หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่กุ
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
10
5 รหัสไฟป่า : 771
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : หัวฝาย หมู่ที่ : 2 ตำบล : พระธาตุผาแดง
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
25
6 รหัสไฟป่า : 772
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : ห้วยหมี หมู่ที่ : 11 ตำบล : มหาวัน
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
4
7 รหัสไฟป่า : 773
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : ขุนห้วยแม่สอด หมู่ที่ : 6 ตำบล : พระธาตุผาแดง
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
30
8 รหัสไฟป่า : 774
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : โกช่วย หมู่ที่ : ตำบล : แม่กุ
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
2
9 รหัสไฟป่า : 775
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : ขะเนจื้อ หมู่ที่ : 11 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
5
10 รหัสไฟป่า : 776
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : เอื้องดอย หมู่ที่ : 7 ตำบล : พระธาตุผาแดง
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
2
11 รหัสไฟป่า : 777
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชน
   บ้าน : ปูเต้อ หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่กุ
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
25
12 รหัสไฟป่า : 778
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่กาษา หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่กาษา
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
30
13 รหัสไฟป่า : 779
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โกช่วย หมู่ที่ : 10 ตำบล : แม่กุ
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
30
14 รหัสไฟป่า : 780
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โกช่วย หมู่ที่ : 10 ตำบล : แม่กุ
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
25
15 รหัสไฟป่า : 781
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : เหมืองพระธาตุผาแดง หมู่ที่ : 5 ตำบล : พระธาตุผาแดง
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
30
16 รหัสไฟป่า : 782
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่กุหลวง หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่กุ
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
25
17 รหัสไฟป่า : 783
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน
   บ้าน : ขุนห้วยช่องแคบ หมู่ที่ : 3 ตำบล : ช่องแคบ
   อำเภอ : พบพระ จังหวัด : ตาก
20
18 รหัสไฟป่า : 784
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : เหมืองผาแดง
   บ้าน : เหมืองพระธาตุผาแดง หมู่ที่ : 4 ตำบล : พระธาตุผาแดง
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
40
19 รหัสไฟป่า : 785
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ถ้ำเสือ หมู่ที่ : 5 ตำบล : พระธาตุผาแดง
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
25
20 รหัสไฟป่า : 786
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : ม่อนหินเหล็กไฟ หมู่ที่ : 3 ตำบล : มหาวัน
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
30
21 รหัสไฟป่า : 787
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน
   บ้าน : ขุนห้วยช่องแคบ หมู่ที่ : 3 ตำบล : ช่องแคบ
   อำเภอ : พบพระ จังหวัด : ตาก
25
22 รหัสไฟป่า : 788
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : กิ๊ดหลวง หมู่ที่ : 12 ตำบล : แม่กาษา
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
30
23 รหัสไฟป่า : 789
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : แม่กิ๊บใหม่ หมู่ที่ : 3 ตำบล : แม่กาษา
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
20
24 รหัสไฟป่า : 790
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ : 8 ตำบล : มหาวัน
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
30
25 รหัสไฟป่า : 791
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : หมู่ที่ : 12 ตำบล : มหาวัน
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
70
26 รหัสไฟป่า : 792
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอด
   บ้าน : วังตะเคียน หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าสายลวด
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
50
27 รหัสไฟป่า : 793
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยไม้แป้น หมู่ที่ : 5 ตำบล : มหาวัน
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
10
28 รหัสไฟป่า : 794
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : น้ำดิบ หมู่ที่ : 6 ตำบล : แม่กาษา
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
20
29 รหัสไฟป่า : 795
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : วังตะเคียน หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าสายลวด
   อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก
40
30 รหัสไฟป่า : 796
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน
   บ้าน : ขุนห้วยช่องแคบ หมู่ที่ : 3 ตำบล : ช่องแคบ
   อำเภอ : พบพระ จังหวัด : ตาก
25
123
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :