หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 57 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 424
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ขึ่ง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
50
2 รหัสไฟป่า : 425
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : แม่ลีก
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : ส้าน
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
40
3 รหัสไฟป่า : 426
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : ไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ : 8 ตำบล : ไหล่น่าน
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
10
4 รหัสไฟป่า : 427
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : บุญเรือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ไหล่น่าน
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
40
5 รหัสไฟป่า : 428
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ขึ่ง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
50
6 รหัสไฟป่า : 429
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ขึ่ง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
60
7 รหัสไฟป่า : 430
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : บุญเรือง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ไหล่น่าน
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
20
8 รหัสไฟป่า : 431
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
   บ้าน : หมู่ที่ : 1 ตำบล : น้ำมวบ
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
60
9 รหัสไฟป่า : 432
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำสา และป่าแม่สาครฝั่งซ้าย
   บ้าน : ปางยาว หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่สาคร
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
70
10 รหัสไฟป่า : 433
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : ยาบนาเลิม หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่ขะนิง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
15
11 รหัสไฟป่า : 434
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   บ้าน : พรหม หมู่ที่ : 1 ตำบล : หนองแดง
   อำเภอ : แม่จริม จังหวัด : น่าน
20
12 รหัสไฟป่า : 435
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าแม่จริม
   บ้าน : นาบัว หมู่ที่ : 6 ตำบล : หนองแดง
   อำเภอ : แม่จริม จังหวัด : น่าน
50
13 รหัสไฟป่า : 436
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
20
14 รหัสไฟป่า : 437
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : ห้วยสันทราย หมู่ที่ : 4 ตำบล : ปงสนุก
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
3
15 รหัสไฟป่า : 438
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : หัวนา หมู่ที่ : 1 ตำบล :
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
20
16 รหัสไฟป่า : 439
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : ชื่นใหม่ หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทุ่งศรีทอง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
70
17 รหัสไฟป่า : 440
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำว้าและป่าแม่จริม
   บ้าน : นาบัว หมู่ที่ : 6 ตำบล : หนองแดง
   อำเภอ : แม่จริม จังหวัด : น่าน
50
18 รหัสไฟป่า : 441
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : ชื่นใหม่ หมู่ที่ : ตำบล : ทุ่งศรีทอง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
110
19 รหัสไฟป่า : 442
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าหุ่ง หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : น่าน
20
20 รหัสไฟป่า : 443
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าหุ่ง หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : น่าน
20
21 รหัสไฟป่า : 444
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่าน ตอนใต้
   บ้าน : นา หมู่ที่ : 4 ตำบล : สถาน
   อำเภอ : นาน้อย จังหวัด : น่าน
80
22 รหัสไฟป่า : 445
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : สะเลียม หมู่ที่ : 3 ตำบล : ยาบหัวนา
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
10
23 รหัสไฟป่า : 446
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน
   บ้าน : ป่าหุ่ง หมู่ที่ : 4 ตำบล : ยาบหัวนา
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
40
24 รหัสไฟป่า : 447
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   บ้าน : ห้วยไฮ หมู่ที่ : 14 ตำบล : ฝายแก้ว
   อำเภอ : ภูเพียง จังหวัด : น่าน
30
25 รหัสไฟป่า : 448
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำสา และป่าแม่สาครฝั่งซ้าย
   บ้าน : ห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ : 11 ตำบล : อ่ายนาไลย
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
50
26 รหัสไฟป่า : 449
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : วังตูบ หมู่ที่ : 6 ตำบล : แม่สาคร
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
60
27 รหัสไฟป่า : 450
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : วังตูบ หมู่ที่ : 6 ตำบล : แม่สาคร
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
40
28 รหัสไฟป่า : 451
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : อ่ายนาไลย
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
100
29 รหัสไฟป่า : 452
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : ปางชมพู หมู่ที่ : ตำบล : อ่ายนาไลย
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
80
30 รหัสไฟป่า : 453
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : ปางชม หมู่ที่ : ตำบล : อ่ายนาไลย
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
60
12
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :