สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) เขตตรวจราชการที่ 10-12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) วันอังคารที...
วันที่ข่าว : 18 ธันวาคม 2561


  ภาพกิจกรรม
one page111_Page_2.jpg
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอ...
one page111.jpg
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอ...
สปอ.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ...

  เอกสารเผยแพร่ (E-book)
คู่มือการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจกำหนดการเสวนา "รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร"
คู่มือสำหรับประชาชน การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
Final report
สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2560
สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2560
go to Top