สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
 
เป้าหมาย
  "วางแผนส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ และสนับสนุนข้อมูลให้เอกชนนำไปสร้างระบบการจัดการสวนป่าเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน"
   
หน้าที่รับผิดชอบของส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
 
- วางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าภาคเอกชน การปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินเอกชน การดำเนินการในรูปสหกรณ์สวนป่าและการปลูกป่าเศรษฐกิจ ทุกรูปแบบ
- ศึกษาและพัฒนาด้านการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน
- พิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการปลูกป่าของเอกชน ที่รัฐต้องกำกับ ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและบริการประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และดำเนินงานด้านการตลาดไม้
   
โครงสร้าง
 
 
   
หน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายจัดการป่าเอกชน
 
- ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลป่าเอกชน เพื่อสนับสนุนในการวางแผนด้านการปลูกป่าภาคเอกชน
   
หน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินเอกชน และการดำเนินการในรูปสหกรณ์สวนป่า การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกป่าและการปลูกป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการองค์กร ผู้ปลูกป่าเศรษฐกิจ
- ศึกษาและพัฒนาด้านการส่งเสริม การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน ในรูปแบบวนเกษตร หรือรูปแบบอื่นที่ทำให้เกิดการจัดการสวนป่า อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินการด้านการตลาดไม้
- คัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
หน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายวางแผนการปลูกป่าภาคเอกชน
 
- ศึกษา และวิเคราะห์ การปลูกป่าภาคเอกชน และวางแผนพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการปลูกป่าของเอกชน
- เสนอแนะแนวนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า
- จัดหาแหล่งทุนและแรงจูงใจในด้านต่างๆ
- จัดทำแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการบริหารงบประมาณประจำปี
- จัดทำข้อมูลด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ของส่วนปลูกป่าภาคเอกชน และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่
       1. งานธุรการ
       2. งานการเงิน บัญชีพัสดุ
       3. งานการเจ้าหน้าที่
   
ภารกิจพิเศษ
 
- การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า
 
- โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
   
บุคลากร
 
อัตรากำลัง
 
  ข้าราชการ 14  ราย
  ลูกจ้างประจำ  8  ราย 
  พนักงานราชการ 44  ราย
  รวม 66  ราย
     
   
บุคลากร
   
 
   
 
go to Top