สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  เอกสารดาวน์โหลด
   
 
 
เอกสารเผยแพร่
- สรุปกิจกรรม ศสส. ระยะที่ 2 ปี 61
- คู่มือสำหรับประชาชน การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ปี 2562
- แนวทางปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เอกสารประกอบแผนปี 62 โครงการ ศสส. 2
- ศสส.2-1
- ศสส.2-2
- ศสส.2-3
- ศสส.2-4
- ศสส.2-5
- ศสส.2-6
- ศสส.2-7
- บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ ศสส.2
- ตารางแบบ ศสส.2-2 ศสส.2-5 ศสส.2-8ก. และ ศสส.2-8ข
- แบบสำรวจสถานภาพและความพึงพอใจของเกษตรกร ศสส.2
- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- สงป.301-302
- แบบรายงาน สปอ.1-3
- แนวทางปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบสำรวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ (แบบ 1)
- แบบให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้ทำสวนป่า (แบบ 2)
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 2562
- สงป.301-302/สปอ.1-3
- 1.1 แนวทางปฏิบัติ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
- 1.2 ตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน
- 2.1 แบบ สย. 1 แบบคำขอเข้าร่วมโครงการ
- 2.2 แบบ สย. 2 แบบทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
- 2.3 แบบ บัญชีกล้าไม้และจ่ายกล้าไม้
- 2.4 แบบ รายงานผลการให้คำแนะนำวิชาการ
- 2.5 แบบ แบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ
- 2.6 แบบ แบบสำรวจความพึงพอใจ
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า 2562
- 1.1 แผนและแนวทางปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย
- สงป.301-302/สปอ.1-3
- สงป.301-302
- 1.2 ตารางแผนการปฏิบัติงาน 61
- 2.1 แบบ สข. 1 แบบคำขอ
- 2.2 แบบ สข. 2 แบบทะเบียนสมาชิกเครือข่าย
- 2.3 แบบ สข. 3 แบบรายงานระดมความคิดเห็น
- 2.4 แบบ สข. 4 แบบรายงานการสำรวจสหกรณ์
- 2.5 แบบรายงานการสำรวจข้อมูลความต้องการไม้แยกตามประเภทอุตสาหกรรมไม้และแหล่งรับซื้อไม้
- 2.6 ตารางประเภทอุตสาหกรรมไม้
- 2.7 แบบ สำรวจความพึงพอใจ
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 2562
- แนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 2562
- เอกสารประกอบแผนโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 2562
- บัญชีพรรณไม้เพื่ออุตสาหกรรม
- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
- 1. ความพึงพอใจ
- 2. คำแนะนำวิชาการ
- 3. ทะเบียนจ่ายกล้า-บัญชีกล้าไม้-แบบสำรวจความต้องการ
- 4. สอ1
- 5. สอ2-สอ5-สอ8ก-สอ8ข
- 6. สอ3
- 7. สอ4
- 8. สอ6
- 9. สอ7
แผนงานบูรณาการ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 2562
- แนวทาง-ภาคกลาง
- สงป.301-302/สปอ.1-3
- แนวทาง-ภาคตะวันออก
- แนวทาง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ความพึงพอใจ
- คำแนะนำวิชาการ
- ทะเบียนจ่ายกล้า-บัญชีกล้าไม้-แบบสำรวจความต้องการ
- บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
- สอ.1
- สอ2-สอ5-สอ8ก-สอ8ข
- สอ.3
- สอ.4
- สอ.6
- สอ.7
- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
- บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
- สท1
- สท2
   
go to Top