สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  พ.ร.บ. สวนป่า และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
 
 
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า หรือใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกำกับของป่าจากสวนป่า พ.ศ. 2562
กฎกระทรวงการขอและการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ.2561
กฎกระทรวงการข้อขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรังรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ.2561
กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า พ.ศ.2561
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง แบบใบสำคัญ แบบใบอนุญาตและแบบต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561
ร่างระเบียบที่ออกตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงที่ออกตามพ.ร.บ.สวนป่าฯ และแบบคำขอต่างๆ
คู่มือการดำเนินการตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือการลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์ สำหรับผู้ทำสวนป่า
คู่มือการลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่
ประเภทที่ดินที่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
บัญชีต้นไม้ตามแนบท้ายพ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๘
ป่ายั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์ ตามมาตรา 20 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2507
การดำเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งออกตามมาตรา20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
คู่มือสำหรับประชาชน แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
   
go to Top