สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  พ.ร.บ. สวนป่า และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
 
 
ร่างระเบียบที่ออกตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงที่ออกตามพ.ร.บ.สวนป่าฯ และแบบคำขอต่างๆ
คู่มือการดำเนินการตามพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือการลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์ สำหรับผู้ทำสวนป่า
คู่มือการลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่
ประเภทที่ดินที่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
บัญชีต้นไม้ตามแนบท้ายพ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๘
ป่ายั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์ ตามมาตรา 20 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2507
การดำเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งออกตามมาตรา20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
คู่มือสำหรับประชาชน แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
   
go to Top