สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก. 14061 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
           โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก. 14061 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 28 มีนาคม 2561
go to Top